Sabah-banner_yörem_ayran
 

DÖVİZLİ ASKERLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

bedelli askerlik avrupa son durum

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 1. Dövizle askerlik ücreti yasada belirtilen şartları haiz yükümlüler için 1000 Euro’dur. (2016 yılı için karşılığı 739 Sterlin’dir.)
 2. Ödemelerin peşin olarak yapılması gerekmektedir.
 3. Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önceki mevzuata gore başvurusunu gerçekleştirerek asgari 1000 Euro karşılığı ücret ödemiş olan vatandaşlarımızın işlemleri askerlik şubeleri tarafından sonuçlandırılarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır. Bu durumda olanların 1000 Euro’nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Dövizle Askerlikten Yararlanma Şartları:

 1. Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.

Yasal ya da yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkarak yabancı bir ülkeye iltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaşlık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, yabancı ülke mevzuatına göre yasal sayılan statülerle çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

Başvuru tarihi itibariyle; oturma veya çalışma izni bulunmayan işçi, işveren, meslek veya sanat mensupları ile geçerlilik süresi bitmiş gemi adamı cüzdanı ve iş sözleşmesi ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmez.

Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların dövizle askerlik hizmeti başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.

Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin anılan kurumlarda çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin dövizle askerlik başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.

 1. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâhaltına alınmamış olmak.
 2. Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak.

Yükümlülerin yabancı ülkelerdeki çalışma süreleri hesap edilirken; fiilen bir işte çalıştıkları, işsizlik maaşı aldıkları, eşinin veya yakınlarının çalışması nedeniyle bu yardımı da alamadıkları, kısa süreli veya geçici işlerde çalıştıkları, gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçindikleri sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir. Hesaplanan çalışma süresi içinde her ne sebeple olursa olsun Türkiye’de geçirdiği süreler toplam çalışma süresinden çıkarılır. Bu işlemin neticesinde 3 yıldan (1095 gün) daha az çalışmış oldukları anlaşılanların başvuruları kabul edilmez. Yükümlülerin oturma veya çalışma iznine veya vatandaşlık hakkına sahip olarak birden fazla ülkede çalıştıkları süreler de, belgelendirilmesi kaydıyla çalışma süresinden sayılır.

 1. 1.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarını yasada belirtilen şartlarla peşin olarak en geç 38 yaşını tamamladığı yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek

PASAPORT HARÇLARI DÜŞTÜ.. PASAPORT HARÇLARI DÜŞTÜ..

Ödeme:

Yükümlüler ödemelerini Avro veya T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz cinslerinden biri ile yapabilirler. Yükümlüler; T.C. Merkez Bankasınca her yılın ilk mesai günü tespit edilen çapraz kurlara göre belirlenen ve Askeralma Dairesi Başkanlığınca yayımlanan konvertibl döviz miktarlarını öderler.

Dış Temsilciliklerimizce yapılan incelemeyi müteakip yararlanma şartlarını taşıdıkları tespit edilen yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler.

Yükümlülerin, Dış Temsilciliklerimizce düzenlenen “döviz ödeme belgesi” ile doğrudan veya kendi bankaları aracılığıyla döviz havalesi ya da ilgili ülkelerin yerel bankacılık sisteminde geçerli ödeme şekilleri ile “gerekli belgeler” bölümünde listesi verilen muhabir bankalara ödemelerini yapmaları gerekir.

Bilinen anlamda bankacılık sisteminin olmadığı veya bankacılık sisteminin sağlıklı işlemediği ülkelerdeki Dış Temsilciliklerimizden başvuruda bulunan yükümlüler, Temsiciliklerimizce düzenlenen “döviz ödeme belgesi” nin aslı ya da sureti ile bizzat kendileri veya yakınları vasıtasıyla yurt içindeki T.C. Merkez Bankası şubelerine ödemede bulunabilirler. İlk ödemelerini bu şekilde yapanlar, ödeme dekontunun aslını başvuruyu kabul eden Dış Temsilciliğimize ulaştırmalarını müteakip başvuru işlemini tamamlamış olurlar.

Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilen yükümlüler, başvuru tarihinden itibaren ödemelerini tamamladıkları tarihe kadar yararlanma şartlarını kaybetmemiş olmaları kaydıyla, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamından Çıkarılma:

Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilenlerden aşağıda belirtilen durumda olanlar dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar. Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin askerlik işlemleri tabi oldukları statüde yürütülür.

 1. Yararlanma şartlarını kaybettikleri halde dövizle askerlik hizmetinden faydalandıkları sonradan tespit edilenler, 
 2. Dövizle askerlik hizmeti başvurularının sehven kabul edildiği anlaşılanlar,
 3. Maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,
 4. Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edilenler,
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edilenler,
 6. Meslek veya sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edilenler,
 7. Kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçenler,
 8. Askerliğe elverişli olmadıkları tespit edilenler,

HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ

İşçi Statüsünde Olanlar İçin:

 1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) ve bir fotokopisi
 2. Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 3. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların, bunu ödeyen makamlardan aldıkları tarih ve süreyi gösterir belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 4. Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösteren belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 5. Eşi çalıştığından kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin bu durumlarını ispata yarayan belgenin aslı ve bir fotokopisi
 6. Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların bu durumlarını ispata yarayan belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 7. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) ve işlem görmüş sayfaların ikişer adet fotokopisi,
 8. 5 adet vesikalık fotoğraf,

Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

İşverenler Statüsünde Olanlar İçin:

 1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işveren statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) bir fotokopisi
 2. Bulunduğu yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belgenin aslı ve bir fotokopisi
 3. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) bir fotokopisi,
 4. 5 adet vesikalık fotoğraf,

Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

Bir Meslek Ya Sanat Mensubu Statüsünde Olanlar İçin:

 1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede bir meslek ya da sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) bir fotokopisi,
 2. Bulundukları ülkede en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belgenin aslı ve bir fotokopisi,
 3. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) ve bir fotokopisi,
 4. 5 adet vesikalık fotoğraf,

Gemi Adamı Statüsünde Olanlar İçin:

 1. Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesinin aslı ve bir adet fotokopisi,
 2. Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,
 3. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) bir fotokopisi,
 4. 5 adet vesikalık fotoğraf,

13 Yorum

 • merhaba arkadaslar ben askerlikle ile ilgili ogrenmek istedigim sey ben 47 yasindayim su anda alman kimligim var ve gecen ay turk kimligine gecmek icin konsololuga basvurdum ve 4ay la surer dediler konsoloslug simdik ben yararlan a biliyormuyum bu kanundan 1000 € dan iyigunler

  • Kesin olmamakla beraber:
   38 yasini gecenler zaten askerlikten muaf olur diye düsünüyorum. Bende aslinda 41 yasinda ve sizinle ayni durumdayim. Kesin bilgiye ulasirsaniz paylasmanizi rica ederim.

  • Selamler,

   Alamn Vatandasi isen Türk Vatandaslisgina gecemez siniz , sayet Gecerseniz alman Vatandasligini kaybedersiniz. Türk Devleti cifte Vatandas olanlarin Listesini Alam Hükümetine verecek. Yeriniz de olasam bu islemi yapmazdim.

  • Alman vatandasi isen47 yaninda olman almanya yasasina göre Almanyada askerlik yapma zorunlulugunu Ortadan kaldiriyor.
   47 yasindan sonra tekrar türk vatandasligina gecip alman vatandasligindan cikarsan türk yasasina göre kac yaninda olursan ol askerlik yapmak zorundasin tabiki dövizle askerlik yasasindan yararlana bilirmisin sartlarin uygun ise yurdisinda yasanlar: en az 3yil calismis olman yada issizlik parasini alman vs…

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tüm bu hususlar dikkate alınarak, bedelin 6000 Avro’dan 1000 Avro’ya düşürülmesini içeren önerge kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda ele alınacak kanun tasarısının yasalaşmasıyla yurt dışındaki yükümlüler üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmak şartıyla 1.000 Avro ödemeleri hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır. Yeni düzenlemeyle 39 yaş üzeri ve şu anda cezalı pozisyondaki vatandaşlarımız da 1000 Avro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır

  • 38 yas yasasina ilave Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden itibaren yasi 38 i gecmis olan veyahutta askerlik bedelini yatirmadigindan dolayi cezaya talib olan butun avrupada yasayan türk vatandaslari icin konsolosluklara verilen sartlari yerine getirdigi sürece başvurusunu gerçekleştirerek 1000 Euro karşılığı ücret ödemiş olan vatandaşlarımızın işlemleri askerlik şubeleri tarafından sonuçlandırılarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

 • Senede 6 ay turkiyede kalindginda dovizli askerlik hizmeti yaniyor mu ? Yoksa tecil hakki mi yaniyo bilgisi olan var mi simdiden tesekkurler

  • Sen almanya yasasinla türk yasasini bir birine karistirmisin.Almanya yasasina göre türk vatandasi olup, almanyada oturum hakkina sahip isen, senin Europa birligi ülkeleri haric turkiye ve diger ülkelerde kalma süren 5ay 29gündür.Almanyda ve Europa birligi ülkelerinde yilin geri kalan süresini 6 ay 1gün bulunmak zorundasin.dövizle askerlikten ise almanya da 3yil calisanlar,oturum hakkina sahip olanlar,ve 1000€ ödemen dahilinde ve konsoloslugun senden istegecegi bazi evraklarla gecerli olacak bir konu yurt disinda kalma suren kisacasi askerlikle alakasi yok Almanya daki oturumunla (Afenthalerlaubnis)ilgili dedigim gibi yurd disinda kalma süresini gecirirsen oturumunu yakarlar.

 • Türkiye’ye kesin dönüş bedelli askerliğe başvurduktan sonra yapabilir miyim? En erken ne zaman yapabilirim?

Yorum bırak